ul. Słoneczna 6, 82-500 Rakowiec +48 55 888 00 55

Ochrona danych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Profinanz Robert Lawitz z siedzibą w Rakowiec, ul. Słoneczna 6A, 82-500 Kwidzyn (dalej "My", "Profinanz") operator domeny internetowej dostępnej pod adresem www.profinanz.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: iod@profinanz.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Profinanz, Rakowiec, ul. Słoneczna 6A, 82-500 Kwidzyn

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas podpisywania umowy, a także później, w związku z reprezentowaniem Ciebie przed zagranicznymi urzędami.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Profinanz?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • reprezentowania Ciebie przed zagranicznymi i polskimi urzędami
 • składania deklaracji i wniosków do polskich i zagranicznych urzędów
 • wystawiania faktur lub paragonów za wykonane przez nas usługi
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz
 • zakładania Twojego konta w Panelu Klienta dostępnym w witrynie www.profinanz.pl pod adresem www.profinanz.pl/panel-klienta/logowanie
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Nigdy nie wykorzystujemy ani nie przetwarzamy Twoich danych w celach marketingowych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę.

Jeśli z jakiegoś powodu nie wyrazisz zgody na podanie i przetwarzanie Twoich danych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji świadczyć Ci usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Profinanz w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Profinanz; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe - możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku. Wniosek o zaprzestanie przetwarzania oraz usunięcie danych osobowych możesz pobrać TUTAJ.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy urzędom, do których składamy wnioski, deklaracje oraz odwołujemy się w Twoim imieniu. Udostępniamy je także podwykonawcom oraz partnerom biznesowym (podmiotom wspierającym nasze usługi w zakresie świadczenia usług informatycznych oraz księgowych) firmie home.pl SA oraz firmie ProfiTeam Sp. z o.o.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział - będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający ma Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie są przez nas przetwarzane w sposób automatyczny (w tym w formie profilowania).

 

Zostaw numer telefonu! Oddzwonimy!
close slider